Van A tot Z

Aanvraag vrijstelling schoolbezoek

Zie: Verlof

Absenties

Wanner uw kind kind ziek is en niet naar school kan komen, kunt u via Social Schools de leerkracht een bericht sturen. Indien dit niet mogelijk is, verzoeken wij u voor schooltijd telefonisch contact op te nemen. 

Zie ook: Verlof

Chromebooks

Alle leerlingen vanaf groep 3 hebben een chromebook van school in bruikleen. De leerlingen ondertekenen jaarlijks een "contract" waarin afspraken staan over het gebruik van het chromebook.

Bij het chromebook hebben de leerlingen oortjes nodig voor het geluid. Het gebruik van koptelefoons wordt afgeraden, omdat deze erg veel ruimte innemen in het laatje of elders in de klas. 

Continurooster

OBS De Kyckert werkt met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tijdens de pauze op school blijven en lunchen onder begeleiding van één van de teamleden.

Fietsenstalling

Leerlingen die met de fiets naar school komen dienen voor het stallen van de fiets gebruik te maken van de fietsenrekken langs het schoolplein. Het stallen van de fietsen gebeurt op eigen risico.   

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden verzameld in de bak in de hal. Leerlingen kunnen altijd kijken of hier iets ligt wat ze kwijt zijn. Spullen die langdurig op school blijven liggen, krijgen een andere bestemming.

Gymnastiek/bewegingsonderwijs

Hoofdluis

Sinds de uitbraak van Corona zijn we op De Kyckert gestopt met het opsporen van hoofdluis. De komst van de kluisjes gaat de verspreiding van hoofdluis tegen, omdat luizen niet meer via de jassen kunnen overlopen.

Meer informatie: https://www.rivm.nl/hoofdluis

Kinderziektes

Zie de download Kinderziektes hieronder voor meer informatie.

Klachtenregeling

Zie de download Klachtenregeling hieronder voor meer informatie.

Klassenouder

Hulpouders die de leerkracht ondersteunen, worden vaak geworven middels een oproep in Social Schools. In sommige groepen heeft de leerkracht gekozen voor een klassenouder als contactpersoon. Daar zijn de leerkrachten helemaal vrij in.

Kledingcontainer

Op het plein staat een kledingcontainer voor het inzamelen van kleding en dergelijke. Wanneer u constateert dat de container overvol is, kunt u het telefoonnummer op de container bellen en dan wordt deze zo spoedig mogelijk geleegd.

Voor de plaatsing van de kledingcontainer krijgt de school maandelijks een kleine vergoeding die ten goede komt aan de medewerkers en de leerlingen van de school.

Leerplicht

Bij ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht contact op te nemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Westland. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij veelvuldig te laat komen, zonder bericht verzuimen of op vakantie gaan buiten de schoolvakanties zonder toestemming van de schoolleiding. Ook houden wij het ziekteverzuim van alle leerlingen bij en zullen wij met ouder(s)/verzorger(s) in contact treden als een leerling regelmatig verzuimt vanwege ziekte. Richtlijn leerplicht: Tot zes keer verzuimen vanwege ziekte wordt beschouwd als normaal.

Privacy

Alle informatie rondom privacy is te vinden op onze bestuurswebsite op https://www.westopenbaaronderwijs.nl/ouders/privacy-gegevensbescherming

Schoolgids

Onze schoolgids is te vinden op deze website en op de website "Scholen op de kaart".
Hier vindt u informatie over de school en een knop om de complete schoolgids te downloaden.
Deze schoolgids bevat in ieder geval alle wettelijk verplichte onderdelen. Daarnaast pubiceren we een Jaargids met de jaarspecifieke informatie. Tenslotte geven we vooral ook veel informatie via onze schoolwebsite.

Schoolplein

Om ongelukken te voorkomen is het niet toegestaan om te fietsen, steppen of skaten op het schoolplein. Daarnaast is het alleen toegestaan om op het plein te voetballen tijdens de pauzes op de daartoe aangewezen plek.

Het schoolplein is onder schooltijd alleen beschikbaar voor de kinderen van Okidoki en de leerlingen van De Kyckert. We vragen ouder(s)/verzorger(s) te wachten met het betreden van het schoolplein tot 14.30u.

Schooltijden

Maandag   

08.30 uur - 14.30 uur  

Dinsdag    

08.30 uur - 14.30 uur  

Woensdag   

08.30 uur - 12.15 uur  

Donderdag   

08.30 uur - 14.30 uur  

Vrijdag    

08.30 uur - 14.30 uur  

De inloop is van 08.20-08.30u. Ouder(s)/verzorger(s) mogen met hun kind(eren) mee naar binnen lopen. Om 08.30 stipt starten de lessen in alle groepen. Vanaf dat moment kunnen ouder(s)/verzorger(s) niet meer meelopen naar binnen. 

Om 14.30u komen de leerlingen t/m groep 3 met hun leerkracht naar buiten. Leerlingen mogen mee met hun ouders na toestemming van de leerkracht. Vanaf groep 4 komen leerlingen zelfstandig naar buiten. 

Schorsing en verwijdering

In bijzondere gevallen kan een leerling of ouder door de directeur na overleg met het bevoegd gezag (schoolbestuur) en de inspectie en na melding bij de leerplichtambtenaar, voor een of meerdere dagen geschorst worden. Deze maatregel zal alleen worden gebruikt als een leerling of een ouder zich ernstig heeft misdragen ten opzichte van leerkrachten en/of medeleerlingen. Gedacht moet worden aan het gebruik van lichamelijk geweld, het herhaaldelijk en opzettelijk verstoren van de lessen enz.

 

Als bij ernstige gevallen van wangedrag maatregelen ter voorkoming hebben gefaald, kan het bevoegd gezag, na een formele waarschuwing uiteindelijk overgaan tot het verwijderen van een leerling.

SKT: Sociaal KernTeam

Iedereen wil een blij en gelukkig leven. Maar soms gebeurt er iets waardoor het even allemaal niet zo soepel loopt. Denk aan een baan verliezen, een vervelende echtscheiding, een opvoedprobleem of gedragsproblemen bij je kind. Meestal kunnen mensen die zaken zelf oplossen, of met hulp van hun directe omgeving. Maar wat nu als je heel graag de regie over je eigen leven wilt houden, maar er zelf even niet uitkomt? Simpelweg omdat het probleem te groot is, of omdat te veel grote problemen tegelijkertijd spelen? Dan kan het Sociaal Kernteam Westland wellicht de juiste de weg wijzen.
Zie de download voor meer informatie.

Sponsoring

Scholen hebben geen structurele inkomsten uit sponsoring. Wel worden scholen incidenteel gesponsord. Met dit extra geld worden alleen aanvullende voorzieningen bekostigd. Sponsoring moet passen binnen de doelstellingen van de school en mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod of de kwaliteitseisen die de school stelt. Daarnaast mag sponsoring de onderwijsinhoud en de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden.

Te laat komen

Wanneer kinderen na aanvangstijd op school komen, is dat niet alleen vervelend voor de leerkracht en de andere kinderen omdat de les verstoord wordt, maar ook voor het kind zelf. Als kinderen te laat zijn, wordt dat genoteerd en na een aantal keer te laat komen, wordt hierover met ouders gesproken. Bij het structureel te laat komen, wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld en kunnen ouders/verzorgers opgeroepen worden voor een gesprek bij de afdeling Leerplicht.  
Onderaan deze pagina vindt u het document met de richtlijnen m.b.t. te laat komen.

Verlof

De directie mag buiten de gewone schoolvakanties geen extra verlof verlenen. Een aanvraagformulier om vrijstelling schoolbezoek aan te vragen, is op school verkrijgbaar en dient acht weken van tevoren ingeleverd te worden. In de meeste gevallen is een dokters- of werkgeversverklaring noodzakelijk. Deze moet dan ook toegevoegd worden als bewijsstuk. De school is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Mochten er zich dus problemen voordoen rondom de vakanties of twijfelt u of een aanvraag wel of niet gehonoreerd wordt, willen we u verzoeken om persoonlijk contact op te nemen met de directie van de school.

Verwijdering

Zie: Schorsing en verwijdering

Voortgezet onderwijs

In het laatste jaar van de bassischool worden er gesprekken gehouden met de kinderen en hun ouders. In een persoonlijk gesprek bespreekt de groepsleerkracht o.a. de Cito-toetsen, het intelligentieonderzoek (de NIO-toets) en de vorderingen in de groep. Naast resultaten kijkt De Kyckert ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en de daaronder vallende werkhouding en taakgerichtheid van de leerlingen. Met behulp van deze informatie wordt met elkaar over de verdere schoolloopbaan in het VO gesproken. Er wordt gezocht naar een plek in het VO waar het kind zich op zijn/haar gemak zal voelen en de kwaliteiten van het kind (dus) goed tot hun recht kunnen komen. Dit is van groot belang, opdat het kind zich in het VO optimaal verder kan ontwikkelen.  

Whatsapp-groepen

In sommige groepen is op initiatief van ouders/verzorgers een whatsapp-groep voor onderlinge communicatie ingesteld. Medewerkers van de school zijn geen lid van deze whatsapp-groepen. SocialSchools is voor medewerkers van de school het middel om te communiceren met de ouders/verzorgers. .

De school is op geen enkele manier aansprakelijk voor whatsapp-groepen die op initiatief van derden worden opgezet.

Ziekmeldingen

Zie: Absenties