Van A tot Z

Aanvraag vrijstelling schoolbezoek

Zie: Verlof

Absenties

Natuurlijk komt het weleens voor dat een kind ziek is en niet naar school kan komen. Via Social Schools kunt u de leerkracht een bericht sturen omtrent de afwezigheid van uw kind. Indien dit niet mogelijk is, verzoeken wij u voor schooltijd telefonisch contact op te nemen. 

Continuerooster

OBS De Kyckert werkt met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tijdens de pauze op school blijven en lunchen onder begeleiding van één van de teamleden.

Fietsenstalling

Leerlingen die met de fiets naar school komen dienen voor het stallen van de fiets gebruik te maken van de fietsenrekken langs het schoolplein. Het stallen van de fietsen gebeurt op eigen verantwoording.   

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden verzameld in de bak in de hal. Leerlingen kunnen altijd kijken of hier iets ligt wat ze kwijt zijn. Spullen die langdurig op school blijven liggen, krijgen een andere bestemming.

Gymrooster

Zie de download Gymrooster voor meer informatie.

Hoofdluis

Ook op onze school wordt regelmatig hoofdluis geconstateerd. Wanneer dat het geval is in de groep van uw kind, ontvangt u daarover een bericht met het verzoek uw kind thuis zorgvuldig te controleren.

Meer informatie: https://www.rivm.nl/hoofdluis

Kinderziektes

Zie de download Kinderziektes voor meer informatie.

Klachtenregeling

Zie de download Klachtenregeling voor meer informatie.

Kledingcontainer

Op het plein staat een kledingcontainer voor het inzamelen van kleding en dergelijke. Wanneer u constateert dat de container overvol is, kunt u het telefoonnummer op de container bellen en dan wordt deze zo spoedig mogelijk geleegd.

Schoolgids

Onze schoolgids is te vinden op de website "Scholen op de kaart".
Hier vindt u een samenvatting van informatie over de school en een knop om de complete schoolgids te downloaden.
Deze schoolgids bevat in ieder geval alle wettelijk verplichte onderdelen. Daarnaast pubiceren we een Jaargids met de jaarspecifieke informatie. Tenslotte geven we vooral ook veel informatie via onze schoolwebsite.

Schoolplein

Om ongelukken te voorkomen is het niet toegestaan om te fietsen, steppen of skaten op het schoolplein. Daarnaast is het alleen toegestaan om op het plein te voetballen tijdens de pauzes op de daartoe aangewezen plek.

Het peuterplein en het speeltoestel op het peuterplein zijn onder schooltijd alleen beschikbaar voor de kinderen van Okidoki en de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4.

Schooltijden

Maandag   

08.30 uur - 14.30 uur  

Dinsdag    

08.30 uur - 14.30 uur  

Woensdag   

08.30 uur - 12.15 uur  

Donderdag   

08.30 uur - 14.30 uur  

Vrijdag    

08.30 uur - 14.30 uur  

 

De deuren gaan 10 minuten voor aanvang van de lessen open. Vijf minuten voor het begin van de lessen gaat de bel. Op dat tijdstip moeten alle kinderen naar de klas, na de tweede bel beginnen de lessen

Tijdens de Corona-maatregelen gelden aangepaste schooltijden.
De groepen 1 en groepen 7/8 beginnen en eindigen 10 minuten eerder dan de andere groepen, om spreiding van brengende en halende ouders én verkeersstromen in de school te verdelen in de tijd. 

Schorsing en verwijdering

In bijzondere gevallen kan een leerling door de directeur na overleg met het bevoegd gezag (schoolbestuur) en de inspectie en na melding bij de leerplichtambtenaar, voor een of meerdere dagen geschorst worden. Deze maatregel zal alleen worden gebruikt als een leerling of een ouder zich ernstig heeft misdragen ten opzichte van leerkrachten en/of medeleerlingen. Gedacht moet worden aan het gebruik van lichamelijk geweld, het herhaaldelijk en opzettelijk verstoren van de lessen enz.

 

Als bij ernstige gevallen van wangedrag maatregelen ter voorkoming hebben gefaald, kan het bevoegd gezag, na een formele waarschuwing uiteindelijk overgaan tot het verwijderen van een leerling.

SKT: Sociaal KernTeam

Iedereen wil een blij en gelukkig leven. Maar soms gebeurt er iets waardoor het even allemaal niet zo soepel loopt. Denk aan een baan verliezen, een vervelende echtscheiding, een opvoedprobleem of gedragsproblemen bij je kind. Meestal kunnen mensen die zaken zelf oplossen, of met hulp van hun directe omgeving. Maar wat nu als je heel graag de regie over je eigen leven wilt houden, maar er zelf even niet uitkomt? Simpelweg omdat het probleem te groot is, of omdat te veel grote problemen tegelijkertijd spelen? Dan kan het Sociaal Kernteam Westland wellicht de juiste de weg wijzen.
Zie de download voor meer informatie.

Sponsoring

De openbare scholen hebben geen structurele inkomsten uit sponsoring. Wel worden scholen incidenteel gesponsord. Met dit extra geld worden alleen aanvullende voorzieningen bekostigd. Sponsoring moet passen binnen de doelstellingen van de school en mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod of de kwaliteitseisen die de school stelt. Daarnaast mag sponsoring de onderwijsinhoud en de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden.

Te laat komen

Het komt helaas regelmatig voor dat kinderen te laat op school zijn. Niet alleen vervelend voor de leerkracht en de andere kinderen, omdat de les verstoord wordt, maar ook voor het kind zelf is het naar om binnen te moeten komen in een klas die al begonnen is. Als kinderen te laat zijn, wordt dat genoteerd en na een aantal keer te laat komen wordt hierover met ouders gesproken. Bij het structureel te laat komen, wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld en kunnen ouders/verzorgers opgeroepen worden voor een gesprek bij de afdeling Leerplicht.  

Verlof

De directie mag buiten de gewone schoolvakanties geen extra verlof verlenen. Een aanvraagformulier om vrijstelling schoolbezoek aan te vragen, is op school verkrijgbaar en dient acht weken van tevoren ingeleverd te worden. In de meeste gevallen is een dokters- of werkgeversverklaring noodzakelijk, deze moet dan ook toegevoegd worden als bewijsstuk. De school is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Mochten er zich dus problemen voordoen rondom de vakanties of twijfelt u of een aanvraag wel of niet gehonoreerd wordt, willen we u verzoeken om persoonlijk contact op te nemen met de directie van de school.

Het is niet toegestaan om via Social Schools verlof aan te vragen.

Verwijdering

Zie: Schorsing en verwijdering

Voortgezet onderwijs

In het laatste jaar van de bassischool worden er gesprekken gehouden met de kinderen en hun ouders. In een persoonlijk gesprek bespreekt de groepsleerkracht o.a. de Cito-toetsen, het intelligentieonderzoek (de NIO-toets) en de vorderingen in de groep op methodisch vlak. Naast resultaten kijkt De Kyckert ook naar de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen en de daaronder vallende werkhouding en taakgerichtheid van de leerlingen. Met behulp van deze informatie wordt met elkaar over de verdere schoolloopbaan in het VO gesproken. Er wordt gezocht naar een plek in het VO waar het kind zich op zijn/haar gemak zal voelen en de kwaliteiten van het kind (dus) goed tot hun recht kunnen komen. Dit is van groot belang opdat het kind zich in het VO optimaal verder kan ontwikkelen.  

Ziekmeldingen

Zie: Absenties