Maatwerk

De groepsleerkracht zorgt ervoor dat kinderen die op onderdelen extra aandacht nodig hebben via gedifferentieerd onderwijs voldoende ondersteund worden. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, bieden wij als school Levelwerk aan. 

Levelwerk

Aan leerlingen die minder moeite hebben om zich lesstof eigen te maken en bij wie wij aan de resultaten zien dat zij uitdaging nodig hebben, bieden we andere uitdaging in tempo en niveau. We werken onder ander met de methode ‘Levelwerk’. Dit is een leerlijn voor intelligente en  (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs.  Van groep 1 t/m 8 Levelwerk is een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op meerdere terreinen. Het doel is om de leerlingen meer uitdaging te bieden binnen de vakken rekenen, taal en/of begrijpend lezen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met eigen gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Bij ‘Levelwerk allerlei’ worden opdrachten aangeboden die te maken hebben met kunst en cultuur, creatief denken en techniek. Hierbij proberen we aan te sluiten bij onderwerpen die de interesse hebben van de leerlingen. 

Engels

Deze leerlingen kunnen we daarnaast ook de digitale methode "Ik leer digitaal" voor Engels bieden. Zij werken dan aan de Engelse taal waarbij ze in groep 7/8 de mogelijkheid hebben om aan de slag te gaan met de thema’s Biologie en Rekenen in het Engels.

De leerlingen kunnen hier ook thuis op inloggen en bijvoorbeeld de spelletjes spelen, maar ze hoeven geen huiswerk te maken.

Betreffende leerlingen komen bijna elke week op woensdag drie kwartier bij de begeleidende leerkracht juf Chantal. Zij krijgen begeleiding bij de opdrachten uit de werkboeken en andere taken. Deze instructie is vooral gericht op de onderzoekende houding en andere vaardigheden, zoals doorzetten en fouten mogen maken. Na dit werkmoment kunnen de kinderen de rest van de week tussendoor zelfstandig aan de slag. De begeleidende leerkracht en de groepsleerkrachten overleggen regelmatig met elkaar. Door deze korte lijntjes kunnen we aansluiten bij wat de leerling nodig heeft. Het aanbod is passend doordat we de basisstof gaan compacten en op deze manier ruimte creëren voor een aanvullende verrijkingsleerlijn. Op deze manier is er maatwerk voor de leerling.  


De verrijkingsstof is bedoeld om leerlingen te laten ervaren wat het is om te leren leren, te ervaren dat leren niet vanzelf gaat. Bij leren hoort namelijk ook fouten maken, opnieuw proberen en doorzetten. Er wordt ook aandacht besteed aan studievaardigheden, samenwerken, leren doorzetten, oplossingsstrategieën, leren omgaan met frustratie, reflecteren en out-of-the-box denken. 

Protocol (meer)begaafde kinderen

In het schooljaar 2020-2021 wordt het "Protocol (meer)begaafde kinderen" helemaal herzien.