LEVO

De Kyckert is een openbare school, waar iedereen welkom is, ongeacht geloof of levensovertuiging. Voor de algemene ontwikkeling van de kinderen vinden wij het belangrijk dat zij van verschillende levensbeschouwelijke stromingen op de hoogte zijn. Dit staat overigens los van de godsdienstige overtuiging die kinderen, mogelijk, van thuis uit meekrijgen. 

Openbaar onderwijs

Zoals alle openbare scholen in Westland en Midden-Delfland is ook onze school maatschappijgericht. Onze school is een maatschappij in het klein en het omgaan met de verscheidenheid aan (achtergronden van) kinderen is voor ons een uitdaging. Wij stimuleren kinderen en ouders hier met ons een bijdrage aan te leveren. Daarbij zijn respect voor elkaar en een goede sfeer van groot belang. Onze school heeft actief aandacht voor basiswaarden zoals vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid van mensen, begrip van wat voor de ander wezenlijk is, het bevorderen van een democratische houding, verdraagzaamheid en het afwijzen van discriminatie. Het gebruik van moderne leermiddelen op het gebied van wereldoriëntatie draagt hieraan bij. Hierin komen onderwerpen aan bod als politiek burgerschap, leven in een parlementaire democratie, respect voor elkaar, staatsinrichting, rechtspraak, inspraak en medezeggenschap. Deze aanpak zorgt er mede voor dat kinderen later goed kunnen ‘meedoen’ in de samenleving. Daar is schoolse kennis als taal, lezen en rekenen voor nodig, maar ook vormingsvakken zoals levensbeschouwing, sociale en emotionele vorming en burgerschapsvorming. Deze zijn belangrijk om te slagen in de maatschappij. Omgekeerd heeft onze democratische samenleving behoefte aan actieve, betrokken, respectvolle en deelnemende burgers. 

 

Opzet
Op De Kyckert worden deze lessen vanaf groep 3 op maandag- en woensdagochtend door docenten vanuit diverse levensbeschouwingen verzorgd. Op die manier willen we vanuit gelijkwaardigheid aandacht besteden aan diverse geloven en levensovertuigingen. Er zijn o.a. docenten gevonden met een Christelijke, Hindoestaanse, Islamitische en Humanistische achtergrond. In het lesschema is er mogelijkheid om vanuit Joodse, Boeddhistische of Jehova's getuigen achtergrond naar het thema te kijken.
Er wordt gewerkt in blokken van 11 wekelijkse lessen waarbinnen een thema centraal staat. 'Vieren' of 'Symbolen' kunnen themavoorbeelden zijn. Binnen een blok zal telkens twee weken achter elkaar dezelfde vakdocent vanuit het dienstencentrum of een gastdocent vanuit zijn/haar achtergrond uitleg geven bij dit thema. Na twee lessen komt een volgende docent vanuit een andere achtergrond het thema belichten. Dit zal samen met de eigen leerkracht van de groep zijn. Op weken dat er geen gastdocenten zijn, geeft de eigen leerkracht LEVO-les (burgerschap).

 

Organisatie

De eigen leerkracht is altijd bij de lessen aanwezig en de lessen zijn niet bedoeld om vanuit overtuigingen over te dragen, maar wel kennis aan te bieden en inzichten te geven en overeenkomsten te duiden. Regelmatig worden de lessen geëvalueerd binnen de school maar ook bovenschools met alle deelnemende scholen samen.

 

Wereldgodsdiensten

 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met de belangrijkste wereldgodsdiensten. Rond religieuze feestdagen is er op onze school dan ook aandacht voor de achtergrond van deze feestdagen. Bij wereldoriëntatielessen worden de verschillende wereldgodsdiensten behandeld. Daarnaast wordt er gewerkt met de themaboeken “Wat geloof jij?”, “Wereldwijd geloven” en “Vieren kun je leren”. Thematisch komen naast het christendom de verschillende wereldgodsdiensten aan bod. 

 

Wetgeving

Iedere leerling op de openbare basisschool heeft recht op godsdienstig vormingsonderwijs. Dit recht is vastgelegd in de Wet op het Openbaar Onderwijs, artikel 50 en 51.

 

Ook in de uitgangspunten van het onderwijs wordt hierover gesproken, zie de punten 2 en 3 hieronder:


Meer informatie: https://www.pcgvo.nl/vormingsonderwijs

Download